طرح مقابله با تحریم های آمریکا

دولت روحانی موظف شده که هزارمیلیاردتومان به برنامه موشکی و هزارمیلیاردتومان به سپاه قدس اختصاص دهد. دادگاه‌هایی مخصوص جرایم...