طرح نکاشت

ناصر کرمی - دولت تنها برای برچیدن چاه های غیر مجاز باید ماهانه ۷۸۰ میلیارد تومان و مجموعا در...

.ناصر کرمی - دولت می‌خواهد به کشاورزان پیرامون زرینه رود پول دهد تا زمین‌های شان را نکارند و...

در طرح جدید دولت، کشاورزی در حوزه زرینه رود برای مدت ۳ سال باید متوقف شود تا آب آن...