طنز

۱۱۱سال پیش، میرزا جهانگیر خان شیرازی روزنامه‌نگار و روشنفکر جنبش مشروطه، به فرمان شاه اعدام شد. گفت وگو با...

شهربانو پارسی پور - در دورانی که گروه تروریستی داعش در خاورمیانه نفرت و مرگ می پراکند، یک مرد...

محمد جلالی(م.سحر) - باز وقت حماسه‌بازی شد،شیخ مشغول رأی‌بازی شد. کشورم کشور مهندس‌هاست، رهبرش، رهبر مهندس‌هاست.

محمود فرجامی − رایج‌ترین اشتباهی که در حوزه‌ی طنز رسانه‌ای وجود دارد آن است که عده‌ای گمان می‌کنند طنز...

دانشگاه شهر اوترخت در هلند،

شوخی و طنز و جایگاه