عادل جبير

پادشاه عربستان، برادرزاده‌اش، محمد بن نایف ۵۵ ساله را به عنوان ولیعهد جایگزین امیر مقرن بن عبدالعزیز، برادر...