عباس دانشی

دانشی در استعفانامه خود نوشت با وجود اینکه معتقد است هیچ‌گونه تخلفی عمدی صورت نگرفته، اما برای کاهش انتقادات...