عبدالحميد معافيان

حکم شهرداری عبدالحمید معافیان، منتخب شورای شهر شیراز برای تصدی مسئولیت شهرداری این شهر از سوی وزارت کشور صادر...

عبدالحمید معافیان، رئیس شورای هماهنگی

عبدالحمید معافیان، رئیس شورای هماهنگی