عبدالرضا قنبری

صدها معلم بازنشسته، شاغل و حق التدریسی در اعتراض به مسائل صنفی، استخدامی و معیشتی در اهواز، اصفهان، تهران...

ديوان عدالت اداری ايران درخواست رسيدگی به حکم اخراج عبدالرضا قنبری، معلم اخراج‌شده از آموزش و پرورش را قابل...