عبدالعلی بازرگان

محمد قائد- آقای بازرگان از هیچ نظر هماورد آقای سروش نیست. اما آقای سروش هم ظاهراً در ادامهٔ...

عبدالعلی بازرگان, محسن کدیور, صدیقه وسمقی, حسن یوسفی‌اشکوری نامه‌ سرگشاده‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند, نامه‌ای با این...