عبدالقادر بن صالح

معترضان در حال حاضر خواستار عدم برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در دسامبر هستند، در حالی که ارتش برگزاری انتخابات دسامبر...

در الجزایر چهاردهمین جمعه اعتراضی در خیابان‌های چند شهر این کشور برگزار شد. مردم معترض مخالفت خود را با...

پنج میلیاردر الجزایری در جریان کارزار ضدفساد بازداشت شده‌اند. سه برادر در میان آنها هستند که با سعید بوتفلیقه...

 در هشتمین جمعه اعتراضات مردمی در الجزایر مخالفان با شعار «همه باید بروید» خواهان برکناری همه افراد وابسته به...

عبدالقادر بن صالح، رئیس جمهوری موقت الجزایر اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری جدید این کشور در ۱۳ تیر...