عبدالله طایع

مصطفی خلجی – عبدالله طایع نویسنده مراکشی بر آن است که همجنسگرایی پیش از آن که یک مسئله جنسیتی...