عبدالله عبداللهی

سردار عبدالله عبداللهی انتقادها نسبت به حضور سپاه در عرصه اقتصادی را جوسازی علیه آن دانست و گفت قرارگاه...