عبدالمعز

خطیب مسجد النور برلین به خاطر سخنان زن‌ستیزانه خود از حق منبر محروم شد. او گفته بود زن حق...