عبدالکريم لاهيجی

عبدالکریم لاهیجی − جمهوری اسلامی ايران ملغمه ایست پر از ضّد و نقيض: جمهورّيت و ولايت؛ مجلس قانونگذاری و...

عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون