عبد الله سلجوقی

اعتراض‌ها به دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان