عبید زاکانی

محمد قاضی، ۶۶ کتاب از ۵۷ نویسنده را ترجمه کرده است و این آثار در زمان حیات او...