عدنان الشکری‌جمعه

اين عضو ارشد ۳۹ ساله القاعده که رهبری عمليات‌های خارحی القاعده را بر عهده داشت، جانشين خالد شيخ محمد،...