عزیز زارعی

عزیز زارعی − اعدامی‌ها به سه دسته تقسيم شده بودند. آنهايی که زير شکنجه می‌رفتند که نه جسدشان...