عشق رمانتیک

ریچموند - کسانی که کمتر می‌خواهند چیزی را از آن خود کنند- و آن‌ها که هیچ نمی‌خواهند و همه‌چیزشان...

سیما راستین − این نوشته، تآملی است درباره خاستگاه، گذرگاه‌ها و مکانیسم اجتماعی عشق رُمانتیک. دگرگونی‌های عشق در روند...