عصبانی نيستم

فيلم «عصبانی نيستم» تيرماه امسال مجوز اکران عمومی را از وزارت ارشاد دريافت کرد اما علی جنتی، وزير ارشاد...

شماری از اعضای کميسيون فرهنگی مجلس ايران پيش‌تر خواهان توقيف هشت فيلم فيلم شده بودند. اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس...