عصر اطلاعات

نیکول ام. اَشاف ترجمه: مجتبی هاتف- همان‌طور که خودرو کالای معرف قرن بیستم بود، گوشی هوشمند نیز کالای معرف...

گوردن پنیکوک- ما در عصر اطلاعات زندگی می‌کنیم و این به‌معنای زیستن در عصر اطلاعات کاذب نیز هست. پژوهش‌های...