عصمت صوفیه

«گذر زنان از سایه به آفتاب» اثر پژوهشی آماندا فورمن (به ترجمه عصمت صوفیه و عباس شکری) گذری است...

اگرچه استثمار اقتصادی که در روسپیگری است می‌تواند با بسیاری از حرفه‌های دیگر مشابه و یکسان باشد، اما شروط...

عصمت صوفیه- شیرکو بیکس شاعر آزادی، زن و زندگی ا‌ست. از دید او زندگی بدون آزادی بی‌معناست و آزادی...

«تاریکی» و «روشنایی» در شعر بی‌کس، دو سویه جدال فرهنگی و اجتماعی بین «مرد» با «زن» را در یک...

حسین نوش‌آذر – شیرکو بی‌کس، شاعر زندگی و آزادی، چشم بر جهان ما فروبسته. نگاهی داریم به مفاهیم زن...