عضویت فلسطین در دیوان بین‌المللی لاهه

یک مقام فلسطینی طی نطقی در یکی از رادیوهای فلسطین گفت که «این یک روز تاریخی برای مردم فلسطین...