عطار

شکوفه تقی − زنان روحانی در نوشته‌های بسیاری از شعراء، مورخین و سفرنامه‌نویس‌ها راه پیدا کرده، ولی در قصه‌های...