عطار نیشابوری فرانتس کافکا ادبیات عرفانی

در نگاه اول شباهتی بین «جلو قانون» کافکا و منطق الطیر عطار نیشابوری وجود ندارد. از نظر زمانی نیز،...