عفو عمومی افغانستان

مهلت شکایت از جنایت‌های جنگی در افغانستان دو ماه بود اما صدها هزارتن شکایت کردند. گروه‌های حقوق بشری این...