علوم انسانی و اجتماعی

مرجع تقلید شیعه وظیفه نه چندان تازه‌ای را برای نماینده خامنه‌ای در دانشگاه‌ها معین کرد. او گفت استادان دانشگاه‌ها...

مرجع تقلید شیعه در دیدار با نماینده خامنه‌ای در دانشگاه‌ها گفت دانشگاه را نمی‌توان حذف کرد اما علم را...

وضعیت علوم انسانی و اجتماعی در ایران موضوع پنلی ویژه‌ای بود که در آخرین روز کنفرانس ایران‌شناسی در دانشگاه...

انجمن آزادی اندیشه برای دفاع از علوم انسانی و اجتماعی در ایران و تقویت این علوم تأسیس شده است.

محمدرضا نیکفر − درگیری اندیشه‌ورزانه با موقعیت سرکوب و تلاش برای تحلیل انتقادی رهایی‌بخش آن می‌تواند نقطه قوت رشک‌برانگیز...

"ایران آکادمیا" یک مؤسسه آموزشی باز است. دانشجو می‌تواند دوره کامل آموزشی مؤسسه را بگذراند و یا تنها مواد...