علیرضا اکبری شاندیز

رقیه دانشگری – من در اینجا در همگامی با کارزار"#من_هم_شکنجه_شدم" از شکنجه و اعدام همسرم، علیرضا اکبری شاندیز،...