علیرضا ثقفی

علی‌رضا ثقفی - دولتیان و حکومتیان مدعی هستند که مردم فریب نمی‌خورند و همه سر به راهِ حکومت هستند....

علیرضا ثقفی - بنیان اقتصاد خراب است. این اقتصاد هیچ طرحی بر نمی دارد. در هر طرحی باید یک...