علیرضا شفیعی‌نسب

چاک کلاسترمن - اگر باورهای اخلاقی مردم برایتان حکم سرگرمی داشته باشد، آیا می‌شود گفت آدم بدی هستید؟

وقتی یک رابطه به‌درستی آغاز می‌شود، فیلم یا رمان به پایان می‌رسد.

در عصر اینترنت آیا واقعاً نیاز داریم برای یک مقاله پانوشت بزنیم تا به نقل‌قول‌های داخل متن، ارجاع دهیم؟

آیا دعوت یک بچه به این دنیای ازهم‌گسیخته کاری اخلاقی است یا آیا امتناع از بچه‌دارشدن «خودخواهی» است؟

‌لوی فریدمن - امروزه راهِ ورود به طبقۀ بالا، تحصیلاتِ عالی و مدارکِ بالاست و این چیزی است...