علیرضا صادقی امیری

سد داریوش هخامنشی در معرض خطر توسط عوامل طبیعی و انسانی است.