علی اسکندریان

یک ایرانی، سه ایرانی دیگر را در شهر نیویورک آمریکا به ضرب گلوله کشت.