علی الدباغ

عراق می‌گويد در صورت بروز تنش و بسته شدن تنگه هرمز، مسير جايگزينی را برای صدور نفت پيش‌بينی...