علی القاصی‌مهر

رئیس‌ دادگستری فارس گفت این افراد فعالیت غیرقانونی در امر انتخابات انجام داده بودند. او همچنین از دستگیری ۸۹...