علی امینی نجفی

علی امینی نجفی - کبارستمی سینما را پهنه تجربه‌های تفنن‌آمیز می‌دید. با شهامتی درخور گفته است از کارهایی مانند...

علی امینی نجفی - از پوری سلطانی به عنوان «بانوی همیشه عاشق» نام برده شده. این عنوان به پیوند...

چرا تصویرهایی که هر روز در رسانه‌ها می‌بینیم در ادبیات روز فارسی غایب‌اند؟ اگر دنیای ذهنی ایرانی بسته است،...