علی اکبر سعیدی سیرجانی

امید منتظری- سنت نامه سرگشاده از کجا آغاز شد؟ نویسندگان نامه سرگشاده به علی خامنه‌ای چه سرنوشتی یافتند؟

محسن کدیور- خون مظلوم سعیدی سیرجانی «شیخ صنعان» سر و دل باخته به«قدرت خانم» را رسوا کرد.