علی اکبر کلانتری

دانشجویی ادعا کرده که ۸۰ درصد از فصلی از رساله دکترای روحانی از روی کتاب نماینده متشرع خبرگان رهبری...

در گزارش دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا گفته شده که ۸۰ درصد از یکی از فصل‌های رساله دکترای روحانی...