علی تاجرنیا

علی تاجرنیا می‎گوید علت بی‎اعتمادی مردم به اصلاحطلبان عملکرد دولت و همچنین نمایندگان غیراصلاحطلبی است که در لیست اصلاحطلبان...

نام تعدادی از نامزدهای منتقد برای انتخابات شورای شهر تهران که در مرحله اول تأیید شده بودند، با فشار...