علی سجادی

علی سجادی - آیت الله خمینی به آقای حائری یزدی چه گفته بود که وی از بیان آن...