علی شجاعی صائين

مدير دفتر کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران گفته که اين وزارت‌خانه از طرح همکاری ناشران در...