علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران

رئیس اتاق اصناف ایران به صورت تلویحی تعطیلی بازار در چند شهر را تائید کرده است. تصاویر و ویدئوهایی...

با نزدیک شدن به پایان سال برخورد با دستفروشان شدت گرفته است. رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید: شهرداری مکلف...