علی پورنقوی و پروین بختیارنژاد

کبرا قاسمی − گفت‌وگو با پروین بختیارنژاد، علی پورنقوی، فرزانه عظیمی، محمد برقعی

گفت وگو با محمد برقعی، فرزانه عظیمی، علی پورنقوی و پروین بختیارنژاد