عمران صلاحی

محمد قاضی، ۶۶ کتاب از ۵۷ نویسنده را ترجمه کرده است و این آثار در زمان حیات او...

ياشار صلاحی فرزند عمران صلاحی از جمع‌آوری شعر‌های طنزآميز و منتشرنشده‌ پدرش خبر داد.


فرزند زنده ياد عمران صلاحی...