عوارض زیست محیطی

شهر اراک به دلیل آلودگی‌های فراوان زیست محیطی از عوارض زیست محیطی ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه...