عید غدیر

چه نکته ای در مطلب منتشره در روزنامه بهار وجود دارد که از موافق و مخالف را به واکنش...