غرق شدن قایق پناهجویان

پاپ خواستار بازشدن مرزهای ایتالیا به روی پناهجویان شد و با اشاره به نرخ‌ پایین رشد جمعیت این کشور...

در پی واژگونی سه قایق حامل پناهجویان در روزهای اخیر در دریای مدیترانه، احتمالاً بیش از ۷۰۰ تن جان...

روز دوشنبه ۱۹ بهمن، روزنامه «حریت» ترکیه خبر داد که حداقل ۳۵ نفر مهاجر در دو قایق مجزا به...

سرنشینان این قایق اغلب پناهجویان سوری و عراقی بودند. در میان اجساد پناهجویان جسد چند کودک نیز یافت شده...

جستجو برای یافتن مسافران ناپدید شده ادامه دارد. اطلاعاتی درباره تابعیت این پناهجویان هنوز در دست نیست.