غسل فروغ فرخزاد

پوران فرخزاد، خواهر فروغ فرخزاد، شاعر ایرانی، ادعای مسعود کیمیایی مبنی بر غسل دادن جنازه این شاعر را تکذیب...