غلامرضا عباسی

شکاف درآمد و هزینه ۷۰ درصد کارگران ایران را به داشتن شغل دوم مجبور کرده و ۲۰ درصد نیز...

۹۰ درصد کارگران ایران با قرارداد موقت مشغول به کارند. یک فعال کارگری از فعالیت چهار میلیون کارگر بدون...

هزینه زندگی خانوارهای کارگری حداقل چهار برابر دستمزد است. کارفرمایان در برابر افزایش حداقل دستمزد کارگران مقاومت می‌کنند در...