فائزه رفسنجانی

رئیس قوه قضاییه تهدید کرد که در صورت رسیدن هنجارشکنی به حد عناوین مجرمانه برخورد قاطع صورت خواهد گرفت...

مکارم ملاقات فائزه رفسنجانی با مدیر جامعه بهاییان را مستوجب پیگرد دانست و از دیگران خواست سکوت نکنند. او...

علی ناهید − آقازاده داریم تا آقازاده. فائزه را مقایسه کنید با مهدی. اما پیام این یادداشت این نیست...