فاصله اجتماعی

#سارا_شاه‌آبادی، مدیر گروه کنترل بیماری‌های مرکز بهداشت استان کرمانشاه روز شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ با تأیید خبر آغاز موج دوم...

این گفت‌وگو توضیحاتی است درباره بیرون رفتن، چند بار حمام کردن، اهمیت پیاده‌روی‌، چگونگی برخورد با کسی که در...

رامین مسلمیان - سیاست دولت ایران در برابر ویروس کرونا دست روی دست گذاشتن و دادن آینده جامعه...