فاطمه نصر

زاینده‌رود به عنوان بزرگترین جریان آبی منطقه مرکزی ایران در سال‌های گذشته با پدیده خشکسالی، افزایش برداشت و سوء...

سرانجام آب زاینده‌رود به مناطق روستایی ورزنه در شرق اصفهان رسید.