فاطمه نصر

سرانجام آب زاینده‌رود به مناطق روستایی ورزنه در شرق اصفهان رسید.